Players

Isim: Ke, Zhi
Takma ad: ZBB
Menşei: Bilinmeyen
ZBB (Ke, Zhi)

Team:
V5 87