Players

Isim: Blomkvist, Gustav
Takma ad: Xyraz
Menşei: Sweden
Xyraz (Blomkvist, Gustav)

Team:
Movistar Riders