Players

Takma ad: Vahvel
Menşei: Bilinmeyen
Vahvel (, )

Team:
CNB e-Sports Club