Players

Isim: Tokhi, Mohammed Karim
Takma ad: Safir
Menşei: Afghanistan
Safir (Tokhi, Mohammed Karim)