Players

Isim: Oh, Richard Samuel
Takma ad: Rikara
Menşei: Bilinmeyen
Rikara (Oh, Richard Samuel)