Players

Isim: Okumus, Omer
Takma ad: Rau
Menşei: Turkey
Seks: erkek
Rau (Okumus, Omer)

Team:
Royal Youth

Eski takımlar:
Royal Youth