Players

Isim: Nguyen, Tran Tuong Vu
Takma ad: QTV
Menşei: Bilinmeyen
QTV (Nguyen, Tran Tuong Vu)

Team:
QTV Gaming