Players

Isim: Sosa Vera, Tomás Abraham
Takma ad: Prashant
Menşei: Venezuela
Prashant (Sosa Vera, Tomás Abraham)