Players

Isim: Wei-Jin, Luo
Takma ad: Duye
Menşei: Bilinmeyen
Duye (Wei-Jin, Luo)

Team:
Shu Dai Xiong Gaming