Players

Isim: Upadhyaha, Darshan
Takma ad: Darshan
Doğum tarihi: 1994-11-12
Menşei: USA
Seks: erkek
Darshan (Upadhyaha, Darshan)

Sosyal medya:
Twitter
Twitch
Steam
Facebook

Team:
Counter Logic Gaming (USA)

Eski takımlar:
Counter Logic Gaming (USA)