Players

Isim: Nguyễn Lâm, Việt Sinh
Takma ad: Biob
Menşei: Bilinmeyen
Biob (Nguyễn Lâm, Việt Sinh)

Team:
OverPower Esports