Players

Isim: Ke, Chang-Yu
Takma ad: 957
Doğum tarihi: 1993-09-21
Menşei: China
Seks: erkek
957 (Ke, Chang-Yu)

Sosyal medya:
Steam

Team:
Team We (China)
China All-Stars

Eski takımlar:
Team We (China)
China All-Stars